Regulamin

I DEFINICJE 

Sklep  – sklep Internetowy „projekt asz”, działający pod adresem www.projekt-asz.pl oraz www.p-asz.pl, właścicielem, którego jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Projekt Asz Joanna Koba, z siedzibą pod adresem ul. Warmińska 20/32, 54-110 Wrocław, NIP 693-203-19-30

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

Klient / Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu

Produkt – oferta dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa Klienta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzystanie ze strony internetowej www.projekt-asz.pl oraz www.p-asz.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Sklep informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu Projekt Asz.

III ZAMÓWIENIA

Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: kontakt@p-asz.pl lub telefonicznie 603 319 702.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę.

Wysyłka dokonywana jest za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem.

Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

IV PŁATNOŚĆ

Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: Projekt Asz Joanna Koba (ING BŚ) 15 1050 1575 1000 0092 3212 4728  lub za pomocą systemów szybkich płatności internetowych. 

Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.

V DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane w dni robocze. 

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z  firmą kurierską bądź Pocztą Polską. Istnieje możliwość uzgodnienia wyboru sposobu wysyłki. W tym celu należy poinformować o tym Sprzedającego.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.

VI REKLAMACJE

Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@p-asz.pl.  Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Sprzedający pośredniczy w procesie reklamacji pomiędzy Klientem a Producentem produktu. 

Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności używaniem i/lub konserwowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub informacją, którą towar oznaczono.

Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki i odesłać kurierem na adres siedziby biura. 

Formularz reklamacyjny dostępny na prośbę Kupującego. 

Podstawą do przyjęcia reklamacji są dane dotyczące transakcji, zarejestrowane w naszym systemie. Dzięki temu nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu do reklamowanego towaru.

Do przesyłki musi być dołączony formularz reklamacji towaru, z pełną informacją o reklamacji.

VII ZWROTY, WYMIANA TOWARU

Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań. 

UWAGA: Klient ma możliwość wymiany tylko na inny kolor lub rozmiar z tego samego modelu.

1) Skontaktuj się ze Sklepem drogą e-mailową bądź telefoniczną (kontakt@p-asz.pl , 603 319 702) Sklep prześle formularz zwrotu,który należy wydrukować i wypełnić.

2) Zapakuj produkt, do paczki dołącz uzupełnioną kartę zwrotu. Pamiętaj o tym, aby ubrania były odpowiednio opakowane, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia.

3) Zaadresuj paczkę na nasz adres:

Projekt Asz Joanna Koba

Pasaż Królewiecki

ul. Warmińska 20/32

54-110 Wrocław

z dopiskiem „ZWROT”

4) Uwagi:

a) Klient ma prawo w ciągu 10 dni od otrzymania paczki do zgłoszenia chęci zwrotu, a następnie do odesłania paczki w ciągu 14 dni, ale od zgłoszenia zamiaru zwrotu

b) Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian ubrań, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone (poplamienie, rozerwanie).

c) Sklep nie przyjmuje zwrotów/ubrań do wymiany wysyłanych do nas za pobraniem.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Projekt Asz. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu projekt asz.

Informacje podane na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Użytkowników. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.projekt-asz.pl  produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.projekt-asz.pl , www.p-asz.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Projekt Asz Joanna Koba danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres mailowy: kontakt@p-asz.pl